HKL

Menu

wróć do aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na „Stół do plis slope” w nawiązaniu do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 pod nazwą: “Zapewnienie wysokiej jakości produkowanych przez HKL DEKORACJA OKIEN Sp. z o.o. przesłon okiennych dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych”.

Przedmiotem zamówienia będzie:

 

Stół do plis slope o minimalnych wymaganiach technicznych:

 

- pozycja pracy: wertikalna
- możliwość rozbudowy o zestawy mocujące dodatkowych szyn

- wykonywanie pliss typu slope oraz pliss nieprostokątnych

 

Kryteria wyboru:

1. Parametry techniczne - 60 pkt.

– druga pozycja pracy: horyzontalna

 

2. Cena – 20 pkt.

Ocena punktowa ofert dokonana zostanie poprzez porównanie danych ofertowych nadesłanych przez ubiegających się o zamówienie. Wartość punktowa zostanie wyliczona
za pomocą formuły:

 

       Cmin

P =  ------ * Z

         C

 

Gdzie:

P - liczba otrzymanych punktów w kryterium

C min – cena najniższa wśród zaproponowanych

C - cena w badanej ofercie

Z - waga kryterium

      

3. Gwarancja – 10 pkt.

- do 2 lat - 3 pkt.

- do 5 lat - 5 pkt.

- powyżej 5 lat - 10 pkt.

 

4. Termin dostawy – 10 pkt.

- do 30 dni – 10 pkt.

- powyżej 30 dni do 90 dni – 5 pkt.

- powyżej 90 dni – 0 pkt.

 

Wymagania do oferty

Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, dokładnie opisane parametry techniczne maszyny, oferowaną cenę netto i termin dostawy, terminy płatności, ważność oferty - 3 miesiące. Przy rozpatrywaniu będą brane pod uwagę tylko kompletne oferty.

Do oferty bezwzględnie należy załączyć uzupełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 1).

Planowany harmonogram:

16.01.2014 – Ostateczny czas złożenia oferty

20.01.2014 – Wybór wygrywającej oferty

do 31.01.2014 – Złożenie zamówienia lub podpisanie umowy.

Czas złożenia oferty

Akceptowane będą oferty złożone do 16.01.2014 do godz. 16:00. Brane pod uwagę będą tylko oferty złożone w terminie. Odpowiedź na zapytanie ofertowe musi być:

1) podpisana wraz z pieczęcią firmową, zeskanowana i wysłana pocztą e-mail na adres:

joanna.banda@hkl.eu, piotr.janiak@hkl.eu

2) lub doręczona osobiście albo wysłana pocztą z wszystkimi niezbędnymi podpisami i pieczątkami na adres:

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o.

ul. W. Szymborskiej 20

70-784 Szczecin

Polska

 

Zamawiający

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o.

ul. W. Szymborskiej 20

70-784 Szczecin

Polska     

Zapytanie ofertowe w formacie pdf

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z firmą HKL

Nasze najważniejsze wyróżnienia

Dzięki znakomitej prężności Prezesa Spółki i wysokiej dynamice sprzedaży, pomimo kryzysu na rynkach światowych, spółka po raz kolejny otrzymała tytuły:

Gepard Biznesu

2013, 2014, 2015, 2016

Efektywna Firma

2013, 2014, 2015, 2016

Mocna Firma Godna Zaufania

2013, 2014, 2015, 2016

Światowa Firma Worldwide Company

2016

Busola Biznesu Prezydenta Miasta Szczecin

2013

Diament Miesięcznika Forbes

2011, 2012, 2018

Program współfinanosowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Zapewnienie wysokiej jakości przesłon okiennych, produkowanych przez HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych.