HKL

Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, zwane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Niniejsza Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych przez HKL Dekoracja Okien sp. z .o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Wisławy Szymborskiej 20, 70-784 Szczecin – określana w dalszej części klauzuli jako „Spółka” lub „my”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HKL Dekoracja Okien sp. z .o.o. w Szczecinie, To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem niniejszej Klauzuli Informacyjnej jest poinformowanie Pani/Pana, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana są przez nas zbierane, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania oraz o tym, jakie są Pani/Pana uprawnienia i w jaki sposób można je wykonywać.

Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe dotyczące Pani/Pana, w tym w szczególności:

Spółka nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danymi genetycznymi lub danymi dotyczącymi orientacji seksualnej.

Wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z przedmiotem działalności Spółki, w szczególności w celu:

   1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług - przez czas trwania umowy i rozliczeń a także po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - np. w sytuacji gdy, to my jesteśmy Dostawcą / Usługodawcą: przekazywania Pani/Panu informacji dotyczących naszych produktów i usług, udzielania Pani/Panu pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania, dokonania oceny, czy możemy zaoferować Pani/Panu produkt lub usługę i na jakich warunkach; - np. w sytuacji, gdy to Pani / Pan są naszymi Dostawcami / Usługodawcami: kierowania zapytań, zwracania się o pomoc, wyjaśnienia i weryfikacji złożonych ofert, wszelkich innych zapytań koniecznych do zawarcia umowy oraz do jej wykonania;

   2. spełnienia spoczywających na nas wymogów prawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i Ustawy o Rachunkowości a także udzielania odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy;

   3. archiwalnych, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji np. na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1lit. f RODO),

   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   5. zapewnienia naszego i Pani/Pana bezpieczeństwa, ochrony naszego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   6. zarządzania procesami IT, łącznie z zarządzaniem infrastrukturą oraz ciągłością działania i bezpieczeństwem IT, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, która musi zostać wyrażona szczególnie wówczas gdy dotyczy to usług marketingowych świadczonych zarówno przez nas, jak też gdy usługi marketingowe dostarczają Pani/Panu podmioty trzecie – nasi partnerzy, oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie i przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w szczególności aby:

Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia przez nas czynności opisanych powyżej, jak też będzie skutkował niemożnością zawarcia z Panią / Panem lub firmą, którą reprezentujecie jakiejkolwiek umowy.

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie naszej działalności gospodarczej, a w szczególności:

Obecnie nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez cały okres, w jakim realizowana będzie zawarta z naszym udziałem umowa, a nadto przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji (w tym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych) lub inny okres dotyczący naszych wymagań operacyjnych, takich jak właściwe zarządzanie relacjami z Klientem lub z naszym Usługobiorcą / Dostawcą oraz reagowania na roszczenia prawne lub zapytania organów lub Sądów, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z nami pisząc na adres: biuro@hkl.eu. Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan uprawniona/y do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Panią/Pana uwierzytelnić. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych oraz od celu ich przetwarzania.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu i odbywa się na podstawie o wyrażonej przez Panią/Pana zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/Pana danych, udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pani/Pana danych osobowych w ramach niniejszej Klauzuli Informacyjnej, prosimy o kontakt z nami pisząc na adres: biuro@hkl.eu.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Nasze najważniejsze wyróżnienia

Dzięki znakomitej prężności Prezesa Spółki i wysokiej dynamice sprzedaży, pomimo kryzysu na rynkach światowych, spółka po raz kolejny otrzymała tytuły:

Gepard Biznesu

2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Efektywna Firma

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Mocna Firma Godna Zaufania

2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Światowa Firma Worldwide Company

2016, 2017, 2018, 2019

Busola Biznesu Prezydenta Miasta Szczecin

2013

Diament Miesięcznika Forbes

2011, 2012, 2018

Brylant Polskiej Gospodarki

2019

Program współfinanosowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Zapewnienie wysokiej jakości przesłon okiennych, produkowanych przez HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych.